Polityka prywatności
1. Cel i zakres polityki prywatności
Polityka prywatności reguluje obowiązki administratora danych osobowych wobec osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z profesjonalną działalnością spółki Intellect oraz informuje o prawach przysługujących wspomnianym osobom fizycznym. Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do wszystkich czynności wykonywanych przez Intellect w ramach swojej działalności gospodarczej, którym towarzyszy przetwarzanie danych osobowych, w tym czynności realizowanych za pomocą serwisów internetowych, w tym społecznościowych, udostępnianych przez spółkę, zwanych dalej Serwisami. Deklarujemy funkcjonowanie Serwisów na odpowiednim poziomie technicznym. Świadczone usługi będą się charakteryzowały należytą starannością, z respektowaniem zasad profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność osób fizycznych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88), zwane dalej RODO;
2. Definicje wprowadzone na użytek polityki prywatności
Administrator danych – Intellect s.c. Krzysztof Dusza, Wojciech Smoleń, z siedzibą przy ul. Józefa Jońca 22, 34-600 Limanowa, NIP 7372169791, REGON 121257780. Dane osobowe – to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną: jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii. Przetwarzanie danych osobowych – to dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, obejmująca: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych. Osoba kontaktowa – każda osoba fizyczna reprezentująca przedsiębiorstwo lub instytucję, z którą Administrator danych zamierza nawiązać lub nawiązał kontakty biznesowe, w szczególności odwiedzająca Serwisy, korzystająca z ich funkcjonalności lub korzystająca z jednej lub kilku usług świadczonych przez Administratora danych. Kandydat do pracy – każda osoba fizyczna, która złożyła swoją aplikację celem zatrudnienia w przedsiębiorstwie Administratora danych.
3. Zakres i źródła pozyskiwania danych osobowych
Pozyskując kontakty handlowe z przedsiębiorstw i instytucji, prowadząc spotkania, rozmowy i korespondencję związaną z identyfikacją wymagań pod kątem przygotowania ofert na produkty i usługi jak najbardziej dopasowanych do oczekiwań potencjalnych odbiorców oraz zawierając umowy na realizację dostaw, udzielenie licencji, świadczenie usług, przetwarzamy następujące dane osobowe Osób kontaktowych: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa i adres przedsiębiorstwa lub instytucji wraz z komórką organizacyjną, którą Osoba kontaktowa reprezentuje, stanowisko lub funkcja we wspomnianym przedsiębiorstwie lub instytucji. Dane te mogą: Niezależnie od powyższego, określone dane mogą zostać zebrane automatycznie za pośrednictwem plików cookies, na podstawie aktywności Osoby kontaktowej w Serwisie. Pozyskując aplikacje Kandydatów do pracy przetwarzamy ich dane osobowe:
4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
W celu prowadzenia działań marketingowych skierowanych do przedsiębiorstw i instytucji, przetwarzamy dane osobowe Osób kontaktowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na wykorzystywaniu służbowych danych osobowych Osoby kontaktowej do marketingu naszych produktów i usług jedynie w relacjach profesjonalnych, jeżeli Osoba kontaktowa wyraziła zgodę na komunikację za pomocą poczty elektronicznej i/lub telefonu. Nie będziemy nadmiernie ingerować w prywatność Osoby kontaktowej.
Korzystanie z Serwisu
Dane związane z aktywnością Osób kontaktowych w Serwisie, nieposiadających założonego profilu, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są przez Administratora danych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1lit f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Osób kontaktowych, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Aktywność Osoby kontaktowej, która posiada profil w Serwisie, w tym jej dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnej bazie danych służącej do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach wykonanych w Serwisie). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług. Administrator danych przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbałości o jakość usług świadczonych drogą elektroniczną oraz analizie statystycznej dotyczącej tych usług.
Profile firmowe w mediach społecznościowych
Prowadzimy profile w mediach społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram i Dribbble w celach wizerunkowych, promowania firmy, jej kompetencji, oferowanych produktów, wydarzeń czy sukcesów, a zatem jesteśmy administratorem danych osobowych użytkowników tych mediów, którzy odwiedzają nasze profile firmowe. Administrujemy i zarządzamy profilami firmowymi utworzonymi w tych mediach, m.in. publikując informacje, udzielając odpowiedzi na zamieszczane posty i komentarze, nadzorując treści publikowane przez użytkowników. Wykonujemy te czynności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1lit f RODO), polegającego na możliwości prowadzenia i zarządzania profilami firmowymi. Na tej samej podstawie wykonujemy również czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie możliwość dochodzenia i obrony roszczeń. Operatorzy mediów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami firmowymi Intellect. Jako administrujący własnymi profilami firmowymi mamy dostęp do ogólnych, zagregowanych statystyk, udostępnianych przez operatorów poszczególnych mediów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych użytkowników odwiedzających nasze profile firmowe, natomiast nie mamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez operatorów mediów społecznościowych na potrzeby przygotowywania takich statystyk. Jeśli użytkownik posiada własny profil w danym medium społecznościowym, mamy dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego medium. Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:
Newsletter
Osobom kontaktowym, które w celu otrzymywania newsletter’a podały swój adres e-mail, Administrator danych świadczy usługę wysyłki newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Podstawą do przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi wysyłki newsletter’a jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). W przypadku kierowania do Osoby kontaktowej treści marketingowych w ramach newsletter’a, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newsletter’a. Przy opracowywaniu analiz i statystyk, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający doskonaleniu stosowanych funkcjonalności i lepszym dopasowaniu treści newslettera. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu Administratorowi danych obrony przysługujących mu praw.
Jeśli zawarliśmy umowę na dostawę produktów/świadczenie usług.
Jeśli Administrator danych zawarł umowę z przedsiębiorstwem lub instytucją, której reprezentantem jest Osoba kontaktowa, jej dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji wszelkich zobowiązań wynikających z umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
Rekrutacja
W procesie rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, przetwarzamy dane osobowe w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, o ile będzie konieczne przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych za pomocą formularza Serwisu, w CV, , liście motywacyjnym lub innych dokumentach, podstawą przetwarzania jest zgoda Kandydata do pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu zweryfikowania umiejętności i zdolności Kandydata do pracy, przedstawionych w aplikacji a potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Również na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków wynikających z przeprowadzonego procesu rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Wykorzystanie danych osobowych przekazanych przez Kandydata do pracy do przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, będzie możliwe o ile Kandydat do pracy wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych za pomocą formularza Serwisu, w CV, liście motywacyjnym lub innych dokumentach. W takiej sytuacji podstawą przetwarzania jest taka zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Profilowanie preferencji i zainteresowań
W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy preferencje i zainteresowania zawodowe Osoby kontaktowej, tak aby jak najlepiej dopasować naszą komunikację marketingową do jej potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy preferencje i zainteresowania zawodowe Osoby kontaktowej na podstawie danych:
 • Zbieranych w naszych systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług np. w systemie CRM lub w systemach do realizacji zamówień, jak również
 • Zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z aktywności Osoby kontaktowej w Serwisach.
Skutkiem stosowanego przez nas profilowania jest udostępnianie jej informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Intellect dopasowanych do potrzeb firmy lub instytucji, którą Osoba kontaktowa reprezentuje. Profilowanie w rozumieniu powyższym nie jest wykorzystywane do celów automatycznego podejmowania decyzji i odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji marketingowej, która będzie dopasowana do potrzeb Osoby kontaktowej oraz przede wszystkim do potrzeb firmy lub instytucji, którą Osoba kontaktowa reprezentuje. Nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych. Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w jej życie prywatne. Zbieramy jedynie informacje związane z aktywnością zawodową Osoby kontaktowej i to w bardzo ograniczonym zakresie. W przypadku profili firmowych w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora danych, informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Dane mogą być profilowane zgodnie z założeniami wynikającymi z regulaminów operatorów poszczególnych mediów społecznościowych.
6. Pliki cookies
Strona internetowa https://sparkee.app/ wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”), które są zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta Osoba kontaktowa, np. notebook, smartfon, itp. Informacje zawarte w plikach cookies to w szczególności: nazwa domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny identyfikator. Informacje zawarte w plikach cookies są odczytywane każdorazowo przy wizycie Osoby kontaktowej na naszej stronie. Mogą one być również wykorzystywane przez współpracujących z Intellect zaufanych dostawców zewnętrznych narzędzi do prezentacji odpowiednich treści, monitorowania ruchu i aktywności na stronie internetowej. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych i nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Osoby kontaktowej, nie wprowadzają również zmian konfiguracyjnych w przeglądarce internetowej oraz urządzeniu końcowym. Osoba kontaktowa ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień związanych z ich stosowaniem a nawet wyłączenia ich obsługi poprzez opcje konfiguracyjne przeglądarki internetowej. Jednak w takiej sytuacji należy się liczyć z ryzykiem niewłaściwego działania Serwisu. Jeśli Osoba kontaktowa nie ogranicza wykorzystania plików cookies w opcjach konfiguracyjnych przeglądarki internetowej oznacza to, że pliki cookies będą zapisywane w użytkowanym przez Osobę kontaktową urządzeniu końcowym, a tym samym strona internetowa https://sparkee.app/ będzie uzyskiwać do nich dostęp. Strona internetowa https://sparkee.app/ stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 • Sesyjne, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 • Dostosowujące elementy wyglądu (interfejsu) Serwisu do wybranych przez Osobę kontaktową ustawień
 • Statystyczne, umożliwiające monitorowanie aktywności Osoby kontaktowej w Serwisie
 • Wspierające uwierzytelnianie Osoby kontaktowej w Serwisie
 • Wspierające prezentację adekwatnych treści reklamowych
Korzystamy z plików cookies i innych technologii w celach:
 • Świadczenia usług
 • Personalizacji reklam z wykorzystaniem narzędzi Google, Tag Manager, Google Ads, Google Analytics, Sales Manago
 • Komunikacji marketingowej
 • Dostosowywania zawartości Serwisów do preferencji Osoby kontaktowej oraz optymalizacji korzystania z Serwisów, np. pliki cookies pozwalają rozpoznać typ urządzenia Osoby kontaktowej i odpowiednio wyświetlić stronę Serwisu na urządzeniu
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Osoby kontaktowe korzystają ze Serwisów, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
Nasza strona internetowa https://sparkee.app/ używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, które używają plików cookies umożliwiających analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookies są przetwarzane i archiwizowane na serwerach Google znajdujących się w USA. Media społecznościowe (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Dribbble), w których Administrator danych prowadzi profile firmowe we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookies i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami firmowymi Intellect. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich operatorów.
7. Odbiorcy danych
Dane osobowe Osoby kontaktowej udostępniamy następującym kategoriom odbiorców: pracowników i współpracowników Intellect, dostawców usług i narzędzi hostingowych, dostawców usług wspierających działania marketingowe prowadzone przez Intellect za pomocą Serwisów, w tym operatorom mediów społecznościowych, na których prowadzimy profile firmowe, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, z których bezpośrednio korzysta Administrator danych lub które obsługuje u swoich klientów w ramach świadczonych usług. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby kontaktowej właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Czas przechowywania danych
Okres przetwarzania danych przez Administratora danych zależy od charakteru kontaktów, rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane do celów marketingowych przechowujemy do czasu rezygnacji Osoby kontaktowej z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od Intellect (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat liczonych od dnia odnotowania jego ostatniej aktywności w kontaktach związanych z działalnością marketingową Intellect, chyba że dalsze przechowywanie danych osobowych Osoby kontaktowej będzie wynikało z przepisów prawa, będzie niezbędne do realizacji umów lub rozstrzygania sporów, jej aktywność oznacza działanie, które może wskazywać na zainteresowanie usługami lub produktami Intellect. Po zaistnieniu okoliczności lub upływie okresu, o którym mowa powyżej, dane osobowe Osoby kontaktowej zostaną usunięte lub zanonimizowane. Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji zawartych umów na realizację dostaw, udzielenie licencji lub świadczenie usług, co do zasady, trwać będzie przez cały okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane. W przypadku profili firmowych w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora danych, dane będą przetwarzane do momentu anulowania przez użytkownika polubienia lub zaniechania obserwowania profilu firmowego.
9. Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE
Dane osobowe Osób kontaktowych nie są przez nas bezpośrednio przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej, jednakże, nie jest wykluczone, że w związku ze świadczeniem usług IT przez naszych dostawców, w szczególności tych, którzy korzystają z usług hostingowych świadczonych przez globalne podmioty trzecie (np. Microsoft, Google, Amazon), dane osobowe mogą być przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej, w tym Privacy Shield, lub w oparciu o stosowny regulamin lub umowę z dostawcą, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
10. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo:
 • Zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych co oznacza w zależności od okoliczności sprzeciw lub cofnięcie zgody: (1) wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, (2) na otrzymywanie informacji marketingowo-handlowych telefonicznie lub mailem. Sprzeciw lub cofnięcie zgody można zgłaszać pocztą tradycyjną na adres siedziby Intellect lub na adres poczty elektronicznej: iod@intellect.pl,
 • Żądać dostępu do swoich danych osobowych, w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora danych. Żądania można zgłaszać pocztą tradycyjną na adres siedziby Intellect lub na adres poczty elektronicznej: iod@intellect.pl,
 • Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Intellect.
W przypadku korzystania z profili firmowych Intellect w mediach społecznościowych, użytkownik może samodzielnie wykonać przysługujące prawa, korzystając z odpowiednich narzędzi udostępnianych przez operatorów, m. in. zarządzanie polubieniami i stronami obserwowanymi, wiadomości prywatne, ustawienia prywatności własnego profilu.
11. Bezpieczeństwo danych osobowych
Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający dostęp do danych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez niego zadania. Administrator danych dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora danych.
12. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych
Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest:
 • Za pomocą korespondencji na adres: ul. Józefa Jońca 22, 34-600 Limanowa
 • Telefonicznie pod numerem: +48 505 640 509
 • Za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@intellect.pl